Դիպլոմային նախագիծ

Դիպլոմային նախագիծ. Երեխայի ստեղծագործական մտածողության և երևակայության զարգացումը (խոսքարվեստ և ձեռարվեստ)

Խոսք և հաղորդագրություն

 

Երևանի  «Մխիթար Սեբաստացի»  կրթահամալիրի  քոլեջ

 

Հռիփսիմե Պետրոսյան

                                                     

                                                                                                              Դիպլոմային նախագիծ

Երեխայի ստեղծագործական մտածողության և երևակայության զարգացումը (խոսքարվեստ և ձեռարվեստ)

Խոսք և հաղորդակցություն

 

Նախադպրոցական կրթություն


ղեկավար՝  Անահիտ Հարությունյան

գրախոս՝  Մարինե Ամիրջանյան

 

 

ՀՀ քԵրևան  2019թ.

 

                                                             Ներածություն

 Խոսքի զարգացման համար կազմակերպվում են բազմաթիվ կարևոր և տարատեսակ  պարապմունքներ, որոնց հիմքում ընկած է մեկ նպատակ`մշակել և զարգացնել երեխայի բանավոր խոսքը: Այդ պարապմունքները, ինչևէ, կարող են լինել արդյունավետ՝ զարգացնելով ստեղծագործական կարողությունները, երևակայությունները: Դիպլոմային աշխատանքի գործնական մասն իրականացնելիս հատկապես փորձարկել և ուսումնասիրել ենք երեխայի խոսքի, հաղորդակցության և երևակայության զարգացման վրա պարապմունքների ազդեցությունը: Գործնական աշխատանքը ցույց տվեց, որ նախադպրոցական տարիքի երեխան ազատ միջավայրում կիրառում է իր գիտելիքները, հմտություն է ձեռք բերում, զարգանում է երևակայությունը, կարողանում է ազատ արտահայտել իր միտքը: Կարողանում է արագ կողմնորոշվել և կատարել համապատասխան գործողություններ՝ բանավոր խոսքի միջոցով հիմնավորելով, ներկայացնելով իր երևակայությամբ ստեղծած միտքը:

Դիպլոմային նախագծով կատարված աշխատանքի առաջարկած արդյունավետ ձևը կարելի է օգտագործել նախադպրոցական 4-6 տարեկան սաների զարգացման գործում:

Խոսքի զարգացման հիմնական խնդիրները.

 1. խոսքի հնչյունային կուլտուրայի դաստիարակումը,
 2. բառապաշարի ձևավորումը,
 3. խոսքի քերականական կառուցվածքի ընկալումը,
 4. կապակցված խոսքի զարգացումը,

 

Աշխատանքի կատարման ընթացքում օգտագործված մեթոդները.

 • Գործնական ուսուցման մեթոդ
 • Ակտիվ ուսուցման մեթոդ
 • Ընդհանուր հարց ու պատասխանի մեթոդ
 • Հարցադրումների մեթոդ
 • Հետազոտական մեթոդ

 

Հարցերի ձևերը.

 Բաց հարցեր – միանշանակ պատասխան չունեն կամ մանրակրկիտ պատասխան են ենթադրում
Փակ հարցեր — ենթադրում են միանշանակ կամ միաբառ պատասխան
Հաստ հարցեր – ենթադրում են ծավալուն պատասխան
Բարակ հարցեր – ենթադրում են կարճ՝ մեկ, երկու բառով պատասխան

Աշխատանքը կազմված է
1. Մանկավարժական գործընթացի կազմակերպման առանձնահատկությունները նախադպրոցական տարիքում
2. Գործնական փորձարկման պլանավորում,
եզրակացություն

Օգտագործված հոդվածներ, գրականություն.

 1. Թեմային առնչվող մանկավարժական գրականությունայս աշխատանքը ներկայացված է դիպլոմային նախագծի առաջին գլխում.
 2. 5-6 տարեկաններ՝ դաստիարակի ուղեցույց
  2. Երեխաների զարգացման և կրթական չափորոշիչներ
 3. Նախադպրոցական մանկավարժություն
  4. Ստեղխագործական երևակայության քերականություն՝ Ջանի Ռոդարի
  5. «Ծուղրուղու»՝ Աիդա Պետրոսյան

Գլուխ

Տեսական բաժին

Խոսք և հաղորդակցություն, բանավոր խոսքի զարգացումը նախադպրոցական տարիքում, ստեղծագործական մտածողություն և երևակայություն, խոսքարվեստ, ձեռարվեստ

Խոսք և հաղորդակցություն

Խոսք

Ի տարբերություն լեզվի, որը խոսողական ունակությունների ընդհանրական համակարգ է տվյալ լեզվով խոսող հանրության յուրաքանչյուր անդամի գիտակցության մեջ, խոսքը այդ համակարգի կոնկրետ, անհատական իրացումն է, լեզվի կենդանի գոյը, որ դրսևորվում է խոսքային գործունեության միջոցով, խոսքային ակտերով։ Խոսքը կառուցվում է լեզվական համակարգի թելադրանքով. այն լեզվի հետ միասնության մեջ է։ Խոսքը բնորոշ է նրանով, որ այն նյութական կողմ ունի, ընկալելի է զգայարաններուվ (լսողությամբ, տեսողությամբ, շոշափելիքով), իրականության հետ համապատասխանության տեսանկյունից կարող է լինել ճիշտ կամ սխալ, կեղծ։ Այն անկրկնելի է, իրացվում է կապված հաղորդման որոշակի նպատակների հետ, հարմարեցվում է իրադրության հետ, արտադրողականությամբ սահմանափակ չէ, իրացվում է որոշակի անհատի կողմից, պայմանավորված է անհատի ստեղծագործական ակտիվությամբ և նպատակադրումներով։

Հաղորդակցություն

Հաղորդակցությունը տեղեկությունների փոխանցման գործընթացն է, որը կատարվում է իմաստավոր շարժումներով (ժեստեր), դեմքի արտահայտություններով, խոսքով, մամուլի կամ էլեկտրոնային փոստի հաղորդագրություններով, հեռախոսով, հեռուստատեսությամբ և այլ եղանակներով։

Բանավոր խոսք

Բանավոր խոսքը պատմականորեն նախորդում է գրավորին, ունի խոսակցական-արտասանական իրացում։ Պայմանավորված է խոսքային իրադրությամբ, հաղորդակցվողների փոխհարաբերությամբ, խոսողի հոգեվիճակով և այլն։ Կարևոր են նաև ուղեկցող միջոցները (միմիկա, շարժուձև և այլն)։ Հիմնականում բարձրաձայն խոսողություն է, կարող է ձայնագրվել, վերարտադրվել, հաղորդվել տեխնիկական միջոցներով (ռադիոհեռուստատեսությունհեռախոս):

Երեխայի խոսքի զարգացումը ստեղծագործական երևակայության միջոցով

Երեխաների զարգացման ոլորտում կարևոր է առանձնացնել նրա խոսքը և ստեղծագործական երևակայությունը, որի շնորհիվ նա կարող է ինքն իր խոսքով ստեղծագործել այս կամ այն գործողությունը: Բանավոր խոսքի զարգացումը օգնում է երեխաներին արտահայտելու և մեկնաբանելու իրենց մտքերը, զգացմունքերը,  ինչպես նաև արձագանքելու  ուրիշների գաղափարներին և գործողություններին: Բանավոր խոսքին տիրապետում են խոսելու միջոցով: Բանավոր խոսքի, հաղորդակցման լավագույն միջոցը զրույցն է: Զրույցի թեմա կարող է դառնալ երեխայի անձը: Երեխաների ստեղծագործական մտածողությունը կարելի է խթանել՝ ապահովելով այնպիսի ուսումնական միջավայր, որտեղ նրանք կարող են փորձել, սխալվել, շտկել: Սեփական անձի գիտակցումը և սեփական անձի դրական ընկալումը ձևավորվում է ուրիշների հետ շփումի  դրական փորձառության արդյունքում:

Երեխաներին ամենաանհեթեթ ու անսպասելի հարցերն են ամենից շատ հետաքրքրում հենց այն պատճառով, որ հետագա աշխատանքը՝ թեմայի զարգացումն արդեն արված հայտնագործության ըմբռնումն ու շարունակումն է: Թեև իհարկե դեպքեր են լինում, երբ թեման, երեխայի անձական փորձին համընկնելով, շրջապատող իրադրությանը, շրջակայքին համահունչ լինելով, նրան ստիպում է ինքնուրույնաբար մտնելու դրա մեջ, արդեն ծանոթ բովանդակություն ունեցող իրականությանն անսովոր տեսանկյունից մոտենալու:

Խոսքի զարգացման հիմնական խնդիրներն են`

 • խոսքի հնչյունային կուլտուրայի դաստիարակումը,
 • բառապաշարի ձևավորումը,
 • խոսքի քերականական կառուցվածքի յուրացումը,
 • կապակցված խոսքի զարգացումը,
 • ծանոթացումը գեղարվեստական գրականությանը:

 

Ուսուցման կազմակերպման հիմնական ձևը պարապմունքն է: Դրա տեսակներն են`

1) Զրույց
2) Բանաստեղծության ուսուցում
3)Դիդակտիկ խաղ
4)Գեղարվեստական  ընթերցանություն
5)Վերապատմում
6)Պատմում

 5-6 տարեկան երեխաների խոսքի զարգացման ծրագրի նպատակն է իրականացնել երեխաների լեզվական ուսուցումը պարապմունքների, խաղերի, ազատ գործունեության միջոցով` նրանց ծանոթացնելով շրջապատին, առօրյա կյանքին, հեքիաթներին, մանկական գրականությանը, ժողովրդական տոներին և այլն:

Ծրագիրը նախատեսում է երեխաներին ծանոթացնել`

 1. խոսքի հիմնական միավորներին (հնչյուն, բառ, նախադասություն)
 2. Խոսքի շփման ձևերին` երկխոսություն, մենախոսություն

Գլուխ 2.  Երեխայի ստեղծագործական մտածողության և երևակայության զարգացումը (խոսքարվեստ և ձեռարվեստ)

Երևակայություն

Երևակայությունը “թաքնված” պատկերների կամ զգացողությունների ձևավորում է, որոնք տեղի են ունենում առանց որևէ մեկի իմացության։ Անհատը կարող է երևակայել՝ ըստ տրամադրության, որը կարող է լավ կամ վատ լինել՝ կախված իրավիճակից։ Ստեղծագործական անվանում են երևակայության այն տեսակը, որի շնորհիվ ստացվում են իմացական նոր արդյունքներ՝ մտապատկերներ, դրանց զուգորդություններ, վարկածներ ու կռահումներ: Այսպիսի երևակայությունը անձի ինքնուրույնության և ինքնատիպության դրսևորման ուղիներից մեկն է: Ստեղծագործական երևակայությունը պարզապես չի վերարտադրում այն, ինչ տրված է եղել մարդու ընկալումներում, այն հեռանում է անմիջականորեն տրվածից, ստեղծում է նոր, ոչ ակնհայտ արդյունքներ:

Կերպարվեստի պարապմունքներին երևակայության զարգացումը առավել կարևոր է նկարչական հմտություններից: Այդ տարիքում կերպարվեստի պարապմունքներին պետք է ներկայացնել երեխային անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ,ինչպիսիք են՝ մանր մոտորիկայի զարգացումը, երևակայությունը, տարածության ընկալման հմտությունը, այլ ոչ թե մասնագիտական լուրջ գիտելիքներ:

 Երեխայի մոտ ստեղծագործական կարողությունները սկսվում են երևակայությունից: Նրա համր երևույթներն ու առարկաները բազում տարբերակներ են սկսում ունենալ: Ստեղծագործական ունակությունները երեխային հնարավորություն են տալիս ինքնաարտահայտման ճիշտ ուղի գտնել: Երեխայի ստեղծագործական կարողությունները ի հայտ են գալիս դեռ նախադպրոցական տարիքում: Նկարչությունը, ապլիկացիան, ձեռարվեստը թույլ են տալիս երևակայել և շարժվել պարզից դեպի բարդը: Հենց երևակայությունն էլ թույլ է տալիս ստեղծել նորը՝ ստեղծագործել:

 

Գլուխ 3.  Գործնական բաժին

Գործնական աշխատանքը կատարվել է հետևյալ փուլերով.

 1. Թեմային առնչվող մանկավարժական գրականության ուսումնասիրություն
 2. Գործնական փորձարկման պլանավորում
 3. Իրագործում

 

 1. Թեմային առնչվող մանկավարժական գրականության ուսումնասիրությունայս աշխատանքը ներկայացված է դիպլոմային նախագծի առաջին գլխում
 2. Գործնական փորձարկման պլանավորում
 • նյութի յուրացում
 • կարողությունների դրսևորում,
 • խոսքի զարգացում,
 • տարբեր կարողությունների դրսևորում, հղկում, մի շարք հմտությունների ձեռքբերում, մշակում (լեզվական, թատերական),
 • գրական — գեղարվեստական ճաշակի զարգացում,
 • ինքնադրսևորում, ձերբազատում բարդույթներից:

Այս աշխատանքները նպաստում են.

 • երեխայի բառապաշարի հարստացմանը
 • ստեղծագործական երևակայության զարգացմանը,
 • ինքնուրույն աշխատելու ունակության ձևավորմանը,
 • բավարարվում է նրա ինքնահաստատման, ինքնադրսևորման պահանջը,
 • ձեռք է բերվում խմբով աշխատելու, ինքնակազմակերպման հմտություններ,
 • զարգանում է գեղարվեստական ճաշակը (նկարչություն, ձեռարվեստ, երաժշտություն և այլն),
 • ավելի մոտիկից ճանաչելու իրենց դաստիարակներին, ծնողներին,տատիկներին, պապիկներին, հարազատներին:

 

                                                                  Իրագործում

Մարտ ամսից մինչև մայիս ամիս ընկած ժամանակահատվածում մշակել եմ այն նյութերը, որոնք պետք է իրագործեի Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի նախադպրոցական մի խումբ երեխաների հետ՝  նրանց ստեղծագործական երևակայությունը ստուգելու համար: Անկեղծ ասած՝ ես այլ բան էի ակնկալում լսել, սակայն երեխաները, ինչպես պարզվում է, անկանխատեսելի են: Առաջին հարցադրումն այն էր, թե « Ի՞նչ է մայրիկը, ինչի՞ ես  նմանեցնում նրան, ի՞նչ գույն, համ ու հոտ ունի նա»: Հետաքրքիր է, որ նրանցից շատերն իրենց մայրիկին շաքարավազի էին նմանեցնում, այսինքն՝ քաղցր համ ունեին, ոմանք էլ փափուկ կենդանիների էին նմանեցնում: Սա փաստում է այն մասին, որ երեխաները մեծ քնքշանք են զգում իրենց մայրերի հանդեպ: Իրենց պատկերացմամբ նրանք ծաղկի են նման և ունեն սպիտակ գույն:

Երկրորդ հարցն այն էր, թե « Ի՞նչ կլիներ, եթե ամեն ինչ թարս աճեր»

Երեխաներից քչերը կարողացան ճիշտ կողմնորոշվել, թե ինչ պատասխանեն: Սակայն նրանց պատասխանը պարզապես հիացրեց ինձ, դա այն էր, ինչ ես կցանկանայի լսել: Հաջորդ հարցը՝ « Ի՞նչ կլիներ, եթե կախարդական փայտիկ ուենայի»: Որոշ երեխաներ կարողացան երևակայել, թե ինչ կարելի է անել կախարդական փայտիկի օգնությամբ, իսկ ոմանք էլ՝ չկողմնորոշվեցին:

Հետո փորձեցի կարդալ Հ. Թումանյանի « Պոչատ աղվես» հեքիաթը, կանգ առա մի հատվածում և առաջադրեցի նրանց շարունակել: Ճիշտ է, ես ակնկալում էի, որ նրանք կստեղծագործեն շարունակությունը՝ գործի դնելով իրենց վառ երևակայությունը, սակայն, հեքիաթն իմանալու պատճառով, փոքրիկները պատմեցին ամբողջը ով ինչպես կարող էր:

Այս թեմայի ընտրությունը շատ արդյունավետ է երեխայի մտածելակերպի, ստեղծագործական կարողությունների, երևակայության զարգացման համար:

Երեխաների ստեղծագործական երևակայությունը զարգանում է ինչպես խոսքարվեստի, այնպես էլ ձեռարվեստի միջոցով: Այս գործողության շնորհիվ կարելի է ստանալ զանազան հետաքրքիր պատկերներ, առարկաներ՝ գործի դնելով իրենց վառ երևակայությունը:

Ես փոքրիկների օգնությամբ իրականացրի բավականին հաճելի մի գործունեություն, որի ժամանակ ներկեցինք նրանց ձեռքերն ու ոտնաթաթերը, դրեցինք թղթի վրա և, վերջում ավելացնելով որոշ մասնիկներ, ստացանք հետաքրքիր խեցգետիններ:

Այս գործունեության իրագործումը մի փոքր բարդ էր, քանի որ փոքրիկներն անընդհատ շարժման մեջ էին: Սակայն վերջում մեծ բավականություն ստացանք:

 

                                                          Վերջաբան

Եվ այսպես  ուսումնասիրելով մասնագիտական գրականությունը, կատարելով փորձարկումները, եկանք հետևյալ եզրահանգումների՝
 1)  Նախադպրոցական տարիքի երեխայի կյանքում կարևոր տեղ է գրավում խոսքը: Խոսքը երեխայի զարգացման գործում ունի կարևոր նշանակություն: Խոսքի զարգացումը օգնում է երեխային արտահայտելու և մեկնաբանելու իր միտքը, զգացմունքերը, ինչպես նաև արձագանքելու  ուրիշների գաղափարներին և  գործողություններին: Բանավոր խոսքին տիրապետում են խոսելու միջոցով:         Բանավոր խոսքի, հաղորդակցման լավագույն միջոցը զրույցն է: Խոսքը զարգանում է մի քանի խնդիրներով՝

1) խոսքի հնչյունային կուլտուրայի դաստիարակումը,
2)  բառապաշարի ձևավորումը,
3) խոսքի քերականական կառուցվածքի յուրացումը,
4) կապակցված խոսքի զարգացումը,
5) ծանոթացումը գեղարվեստական գրականությանը:

2) Բնական կյանքի տեսական գործողություններին  մասնակցելիս երեխայի խոսքը ավելի արդյունավետ է զարգանում, քանի որ երեխան ընտանիքի և ուրիշների կյանքին մասնակցելու միջոցով, խաղերի, մեծերի հմուտ ղեկավարման միջոցով զարգացնում է իր  խոսքի և երևակայության կարողությունները:
Գործնական աշխատանքը ցույց տվեց, որ նախադպրոցական տարիքի երեխան ազատ միջավայրում կիրառում է իր գիտելիքները, հմտություն է ձեռք բերում, զարգանում է երևակայությունը, կարողանում է ազատ արտահայտել իր միտքը: Կարողանում է կողմնորոշվել և կատարել համապատասխան գործողություններ՝ բանավոր խոսքի միջոցով հիմնավորելով, ներկայացնելով իր երևակայությամբ ստեղծած միտքը:

Օգտագործված գրականություն


Դաստիարակությունը նախադպրոցական մանկավարժության առաջատար գործառույթ

Ջանի Ռոդարի «Ստեղծագործական երևակայության քերականություն»

Աիդա Պետրոսյան «Ծուղրուղու»

Դաստիարակի ուղեցույց (ալյընտրանքային մոդելներով  5-6 տարեկան երեխաների նախադպրոցական կրթույան կազմակերպումը)

Մինչև 6 տարեկան երեխաների զարգացման և կրթական չափորոշիչներ

Նախադպրոցական մանկավարժություն

Конец формы

 

Թարգմանություն

 

Лулу Хашимото (Lulu Hashimoto) — модель и интернет-знаменитость из Японии, которую прозвали «человеческой куклой». И не зря — на фото вы не отличили бы ее от фарфоровой статуэтки. Тем не менее это не робот, а человек, но настоящего лица девушки никто не видел. Лулу — необычная модель, которая поддерживает образ с помощью специального костюма, напоминающего тело куклы, маски, парика и милых нарядов. Во время интервью она даже шепчет ответы на ухо ведущей — ведь обычно куклы не разговаривают.

Дизайнер Хитоми Комаки (Hitomi Komaki) — продюсер Лулу и создатель ее костюма — рассказывает, что «живая кукла» — это результат совместной работы с творческой командой Nukopan. Они делают кукольные костюмы и маски-головы, которые очень понравились дизайнеру, и она предложила им вместе поработать над «моделью-куклой». Эксперимент удался настолько, что Лулу стала интернет-знаменитостью.

Существует только один костюм Лулу, но носили его несколько людей. Среди них — дизайнеры, танцоры, модели. По словам продюсера, личность человека, который в данный момент составляет часть образа Лулу, держится в секрете. Это не мешает персонажу привлекать к себе много внимания: на улицах и показах к девушке подходит много людей с просьбами о фото, и она всегда рада попозировать.

Хоть Лулу и не похожа на обычную девушку, у нее обычные человеческие интересы и характер. Мечтательная и немного меланхоличная, она всегда хотела стать моделью, но еще любит читать книги и занимается балетом.

Как и любая девушка, Лулу меняет наряды, цвет волос и прически, но также она способна изменить свой рост. И вовсе не за счет высоких каблуков — ее рост зависит от размера кукольной головы. Также Лулу — одна из полуфиналисток японского конкурса Miss iD. Как говорят организаторы, он для тех девушек, которые заслуживают быть замеченными в новую эпоху. В конкурсе участвуют не только люди, но и персонажи, созданные при помощи искусственного интеллекта и 3D-графики. Согласитесь, Лулу идеально вписывается в концепцию такого футуристичного состязания.

Сейчас уже никого не удивляет, что виртуальные модели становятся лицами косметических брендов, однако «живая кукла» пока первая в своем роде.

Возможно, персонаж Лулу — это лишь косплей нового уровня, но люди, которые не боятся самовыражения в таких необычных формах, делают наш мир как минимум интереснее.

Как думаете, получится ли у Лулу Хашимото дать начало новому движению в мире моды?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հեղինակային խոսքը վերածել երկխոսության

Ընթրիքից հետո մայրիկն ու Լիզան բակում թուրքական սուրճ պատրաստեցին կրակի վրա: Խմեցին սուրճն ու մեկական սիգարետ ծխեցին, պատմում են միմյանց իրենց կյանքից, հին երկրում և Ֆրեզնոյում ապրած օրերից, հետո սկսեցին բաժակները նայել, տեսնել, թե առջևում ինչ հաջողություն կա, ու երկուսի տեսածն էլ մեկ էր՝ առողջություն, աշխատանք, բացօդյա ընթրիք ամռան օրերին և փող՝ տարվա մնացած ամիսների համար:

 

Ընթրիքից հետո մայրիկն ու Լիզան բակում թուրքական սուրճ պատրաստեցին կրակի վրա: Խմեցին սուրճն ու մեկական սիգարետ ծխեցին, պատմում են միմյանց իրենց կյանքից, հին երկրում և Ֆրեզնոյում ապրած օրերից, հետո սկսեցին բաժակները նայել, տեսնել, թե առջևում ինչ հաջողություն կա, ու երկուսի տեսածն էլ մեկ էր՝ առողջություն, աշխատանք, բացօդյա ընթրիք ամռան օրերին և փող՝ տարվա մնացած ամիսների համար:

— Արդեն ընթրիքն ավարտել ենք Լիզա ջան, արի՛ բակում թուրքական սուրճ պատրաստենք կրակի վրա և խմենք ու վայելենք մեր հանգիստը, — ասաց Թինա մայրիկը:

— Վատ միտք չէ, միայն մեկ պայմանով, եթե համաձայնվես մեկական սիգարետ ծխենք միասին և սուրճի բաժակները նայենք, տեսնենք, թե առջևում ինչ հաջողություն կա, միգուցե մի նոր բան պարզենք, — շատ ինքնավստահ պատասխանեց Լիզան:

— Դե լավ, համոզեցիր, — ասաց Թինա մայրիկը, — արի՛ մի քիչ խոսենք մեր կյանքից, հին երկրում մեր ապրած օրերից, այնքա՜ն եմ կարոտում այդ լավ ժամանակները՝ չնայած այստեղ՝ Ֆրեզնոյում էլ վատ չէ:

— Կխոսենք, բայց նախ նայի՛ր, թե ինչ եմ տեսնում բաժակիդ մեջ՝ առողջություն, աշխատանք, բացօդյա ընթրիք ամռան օրերին և փող՝ տարվա մնացած ամիսների համար: — Ոգևորված խոսում էր Լիզան:

— Թող տեսնեմ, — հանկարծ ուրախացավ Թինա մայրիկը, — այո՛, իսկապես այդպես է, ես ևս նույնն եմ տեսնում քո բաժակում: Մի՞թե դա հնարավոր է, ա՜յ քեզ հաջողություն, իսկը մեզ համար է: — Բացականչեց Թինա մայրիկը: